من دیابت دارم. دارو درمانی دیابت نوع 2

من دیابت دارم. دارو درمانی دیابت نوع 2
درمان دیابت نوع ٢ را می توان به صورت تک دارویی شروع کرد. البته در موار...