شش ماه با Quera College و آموزش برنامه‌نویسی تعاملی

شش ماه با Quera College و آموزش برنامه‌نویسی تعاملی
داستان Quera College و گزارشی از پیشرفتش و امکاناتی که داره و تو این ۶...