ضرورت برندسازی ملی برای بهبود اقتصاد کشور

بهبود اقتصادی کشور حاصل نمی‌شود مگر با نگاه به تمامی ابعاد اقتصاد. صادرات و واردات یکی از ارکان‌های مهم در اقتصاد هر کشور هستند که اگر به شکل متوازن کنترل نشوند، می‌توانند آسیب‌زا شوند. نمونۀ بارز این مسأله، صادرات و واردات‌های بی‌رویه‌ای است که بازارهای مهم ارزی و مصرفی ما را به اشکال مختلف به هم زده است.

"برندسازی ملی" از جمله ابعاد اقتصاد است که در بسیاری از کشورها تبدیل به اهرمی برای جهش و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها شده است. آیا به عنوان یک متخصص و یا صاحب کسب‌وکار، تاکنون به این واژه برخورد نموده‌اید؟

برندسازی ملی
برندسازی ملی

یک بنگاه اقتصادی در درجۀ اول ابتدا باید محصول خود را در بازار داخلی بفروشد و سپس برای رشد، برنامه‌های افزایش فروش و نیز صادرات را در برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت خود مد نظر قرار دهد.

برندسازی ملی در حقیقت، بخشی از افزایش فروش شرکت‌های ماست که می‌تواند منجر به ارزآوری و بهبود توسعۀ اقتصادی ایران گردد.

امیدوارم مدیران و مسئولان محترم کشور، متخصصین این حوزه را با هدف محقق شدن پیشرفت اقتصادی و همه‌جانبۀ کشور به کار بگیرند و از نظرات آنها استفاده نمایند.