‏شبا زود ميخوابم، غذاي سالم ميخورم، ١٥ ساله سسيس كالباس نخوردم.تو هفته چهار بار شبها ميرم بيرون ميدوعم. طبيعت را عاشقم. نوشابه خيلي خيلي كم ميخورم. گوشت ميخورم، چون انسانم. هر دو سه هفته یه کتاب جدید!