جویای یادگیری، درگیر بین درست و غلط، اگه شد یک انسان و یک برنامه نویس