«تلاشی مذبوحانه از بهر زندگی به‌دوراز حماقت و کوششی احتمالاً نافرجام در جستجوی معنای زندگی» / Ansari.blog