دین به دنیا فروشان خرند یوسف فروشند تا چه خرند؟ ***سعدی علیه الرحمة***