بوردگیم فقط مونوپولی نیست!!!!

بوردگیم فقط مونوپولی نیست!!!!
چرا ما یادگرفتن ها مون رو فقط به دو سه تا عنوان محدود میکنیم؟؟!!