زی یعنی زندگی؛ روزمرگی رو پس بزنیم، بریم تو دل زندگی، طعم تجربه‌های نو رو بچشیم.