نور مبارک

روز به روز خاطرم آرامیده
و قلبم آسوده تر میشود.
آمدنت عجیب راحت کرده خیالِ
دخترکی آشفته را...
سیاهی چشمانت نور زندگانی‌ام شده
و من به شکوهمند ترین چشمان تاریخ
قسم میخورم تا ابــــــد
مبینای سعید هستم📷
که این وصلت
مبارک‌ترین نورِ عالم است...

📷مأوا مقدم

مأوا مقدم
مأوا مقدم