وقتي مسافران راننده اسنپ باكس را مسخره مي كنند....

عجب ديوونه اي هستي؟

تو اين گرما اخه كلاه كاه كاسكت؟

مغزت با كلاه كاه كاسكت نمي پزه تو اين گرما؟

چه كلاهي هم گذاشته سرش؟

كلاه كاسكت؟

اينها جملاتي است كه هر روز از مسافرين محترم به خاطر استفاده از كلاه كاسكت هنگام فعاليت در اسنپ مي شنوم.

اما پاسخ من به برخي از مسافرين:

چگونه از كلاه ايمني استفاده نكنم وقتي يكي از نزديكترين رفقاي خودم در سن جواني با سه فرزند قد و نيم قد قد ،فقط و فقط بر اثر استفاده نكردن از كلاه ايمني در يك خوردن زمين ساده و معمولي سرش به كناره جدول خورد و ضربه مغزي شد و سه فرزند بي پدر شدند و يك زن جوان، بي همسر شد؟

چگونه از كلاه استفاده نكنم وقتي يكي ديگر از آشنايان با يك ماشين نيمه سنگين در خيابان تصادف كرد و سرش به صورت كامل زير چرخ هاي ماشين له شد و براي هميشه با اين دنياي فاني خداحافظي كرد؟

و هزاران اتفاق ديگر كه فقط بر اثر استفاده نكردن و عدم رعايت قوانين به صوت روزانه براي موتور سواران اتفاق مي افتد.