ضرب المثل های مدیرمحصولی

ضرب المثل های مدیرمحصولی
هر چیزی، برای بهتر فهمیده شدن ، بهتره با زبان عامیانه آمیخته بشه. سعی...