بی آبرویی

برادرم دوتابچه داره زنش الان یادش اومده خوانندگی کنه عین بچه هاعکس کلی...