اینجا هستم تا تجربیاتم را با طالبین آن به اشتراک بگذارم. عطش آموختن پابرجاست. طراحی، اجرا و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی، حرفه من است. اگر در این موضوع می تونیم با هم حرف بزنیم و همفکری کنیم در خدمتم.