از کجا شروع کنم؟

از کجا شروع کنم؟
خوی سال 1359 -راست فروشگاه لباس - چپ آپارتخانه سینما ایرانسال 59 هنوز...