قال یقول

قال رحمة الله علیه:«كوشش كن تا عاشق روى دلدار شوى كه هر كس كشته عشق شد، شهيد مرده است. مگر ممكن است كه بدون كندن نعلين شهوت و غضب از پاى نفس، و بدون ترک هوى و يكباره دل به حضرت مولا بستن، به طور قرب رسيد؟ كه آنجا وادى مقدس است.»
پی نوشت مهم:«» نشان‌دهنده نقل قول است.