من مرد سایه ها هستم و علاقه‌ای به حضور در میان جمع ندارم، افکارم را حساب شده می نویسم و برای آن وقت می گذارم.