حرف دل شرکت های دانش بنیان..


همه می دانیم که شرکت های دانش بنیان محل ظهور معجزات جمهوری اسلامی است و نماد بارز خواستن، توانستن و استقلال و خود کفایی هستند.

درمسیر پر پیچ و خم این انقلاب مشکلی نبوده که با خواستن دانش بنیان ها حل نشود و هرجایی به روحه جوان و پویای این سرمایه های نظام اعتماد شد از طوفان ها و سختی ها گذشتیم.

بی دلیل نیست که دشمنان این نظام جرائت نمی کنند به صورت مستقیم به آن حمله کنند. چون همه بر توانایی و لزوم تقویت آنان تاکید دارند.

اما مثل همیشه بدخواهان از طریق سهل انگاری و جابجایی اولیت ها در مسیر تکامل این هدف، حرکت این چشمه جوشان توانایی را مختل و کند می کنند .و برخی افراد به عمد یا به سهو در این مسیر یاری گر دست های پنهان هستند.

هر کس در هر سمتی که قرار دارد اگر واقعیت روشن لزوم تقویت دانش بنیان ها ،و دشمنی های پنهان با آنها را بفهمد قبل از هر اقدام ،تصمیم ، و یا حتی امضای یک نامه جبهه خود را تعین می کند، که همین کار ساده تکلیف و نتیجه خیلی از کار ها را روشن خواهد کرد .

قطعا نهال نوپای دانش بنیان ها در تلاطم بازی دشمنان داخلی و خارجی نیازمند حمایت های واقعی و عملی است

در سیر تکاملی این شرکت ها کم نبوده اند آنهایی که با دیدن و شنیدن طرح و اقدامات، تشویق کرده اند و در پشت پرده با سهل انگاری و در اولویت نبودن،تیشه به ریشه کار زده اند

لذا از اصول دانش بنیان شدن، شناختن دوست و دشمن پروژه ها و طرح است. ولی از آنجایی که رسالت و تکلیف، ادامه مسیر و دست یابی به موفقیت در پروژه است، اغلب دانش بنیان ها از کنار این کم مهری ها عبور می کنندو پاسخ دشمنی و کم مهری ها را با موفق شدن می دهند

برخود لازم می دانیم برای روشن شدن مسیر و هدفمند بودن مشارکت ها و اقدامات برای شرکت های دانش بنیان ،چند نکته ای را به استحضار برسانیم :

-مرام و مسلک دانش بنیان ها این گونه بوده که هرآنچه خواسته اند برای همه بود و هرمشکلی را خواستند حل کنند برای همه حل کردند

لذا نکاتی که به عرض می رسد حاصل خرد جمعی و مراوده با شرکت های دانش بنیان است.

- فرایند استاندارد سازی محصولات دانش بنیان به هیچ وجه مطلوب نیست و اغلب افراد ذی ربط در این خصوص، دغدغه کافی برای اصلاح این فرایندها را ندارند.

استاندارد سازی محصول دانش بنیان افتخاری برای کشور و استاندارد است .

اینکه دستاورد داخلی با همفکر کارشناسان استاندارد به بالاترین کیفیت برسد، اوج افتخار ملی است ولی در بروکراسی اداری و قوانین منسوخ، این واجب فراموش شده .

لذا بجاست تا تمهیدات ویژه ای در اداره استاندارد برای ثبت محصولات دانش بنیان فراهم شود و نظارت جدی بر این فرایند انجام پذیرید

- اگر بپذیرم در جنگ اقتصادی دانش بنیان ها سنگراند ، مخترعین و مدیران این مجموعه ها افسران جنگ اقتصادی محسوب می شوند

همانگونه که برای ایثارگران عزیز جنگ تحمیلی خدمات ویژه ای در دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده ،بجاست برای تیم و شرکت های تجاری دانش بنیان هم تسهیلات ویژه باید در نظر گرفته شود

بررسی ویژه ،تعین حداکثر زمان پاسخگویی،برخورد مناسب و در شان یک مخترع و.. می تواند بخشی از تکریم نخبگانی باشد که مسیر مهاجرت از کشور را پیش نگرفته اند لباس دفاع از هویت ایرانی را در این جنگ نا برار بر تن کرده اند.

- تسهیلات بانکی برای مجموعه دانش بنیان جنبه تسکین و تسهیل را دارد

این درمان ، تلخی و شیرینی را باهم دارد..

تاخیر در پرداخت ها و نوسان قیمت ها در کنار استرس بازپرداخت و اجرای وسیقه ها ،به اندازه کافی کام مجموعه ها را تلخ می کند

طولانی بودن فرایند های واگذاری و عدم وحدت رویه در بانک ها، شیرینی این حمایت های پرسود برای بانک ها را از ما می گیرد. لذا خواستار بازبینی فرایند و نظارت دقیق و تعین مرجع رسیدگی و حکم منصف از ضروریات این امر است.

- فرایند اخد سرمایه گذاران غیر بانکی، راهکار پربرکتی است که مغفول مانده و اغلب به دلیل ابهامات قانونی و شرعی کمتر مورد استقبال قرار گرفته

ورود به این عرصه و تعین شرایط و قوانین حقوقی و حتی حدود فقهی و وقفی می تواند راه گشای خیلی از مشکلات مجموعه ها باشد .

در این جنگ اقتصادی اگر بخواهیم دچار آتش به اختیاری نشویم باید ارتباط مستمر بین دانش بنیان ها و مسئولین ذی ربط همیشه محفوظ بماند.

اینکه یکی دو بار درسال به صورت مناسبتی با مجموعه ها دیداری تازه بشود فقط ثواب صله رحم و دیدار مومنین نصیب مسئولین می شود

و مطالبات به حق دانش بنیان ها یتیم خواهند ماند

لذا تعین یک روز در هفته یا حتی ماه، برای نشست صمیمی بین کارآفرینان و دانش بنیان ها با مسئولین دستگاه های اجرایی قطعا این حلقه وصل را تنگ تر و حمایت از دانش بنیان ها را عملی تر خواهدکرد.

ای خدا این وصل را هجران مکن..