فرزندِ حُسین. در اینجا می‌توانید همچون یک برنامه‌نویس بیاندیشید!