پنج شنبه با طعم موسیقی 8


این هفته 4 اثر از 3 هنرمند رو با هم می شنویم


Milad Mohammadi ( میلاد محمدی )


https://soundcloud.com/user-400275621/mahourlelie cristea

lelie cristea
lelie cristeahttps://soundcloud.com/leliecristea/underwood-ludovico-einaudi-lelie-cristea
https://soundcloud.com/leliecristea/una-mattina-ludovico-einaudiYildiran Guz


https://soundcloud.com/dakheeel/renkler-ve-sesler-sitemپست های قبلی مرتبط:

https://virgool.io/@reza.alizadeh/پنج-شنبه-با-طعم-موسیقی-7-foxzx9j5gbaz
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B6-lqzrhpq74lxl
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B5-tgvjrovk2fvl
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DB%B4-wlfj7lizsqot
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-ca9rruvyn6z5
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-dwalyrcwdg0a
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-ckzjy7mqwgtp
https://virgool.io/@reza.alizadeh/%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85-idzckevzfibg


لحظه هاتون خوب و زیبا???