آب در کوزه و ما تشنه‌ لبان می‌گردیم!

آب در کوزه و ما تشنه‌ لبان می‌گردیم!
اکثر ما سعی می‌کنیم هرطور شده توجه مخاطب هدفمون رو جلب کنیم! ولی معمول...