سنت علیه مدرنیته

سنت علیه مدرنیته
پنجشنبه 18 مرداد در فیدخوان و توییتر دو خبر توجه من رو به خودش جلب کرد...