چیزهای نه چندان عجیب

چیزهای نه چندان عجیب
بعد از مدتها با نسرین تصمیم گرفتیم که یک سریال ببنیم. دیدن سریال برای...