جنون کوه از کجا شروع شد؟!

جنون کوه از کجا شروع شد؟!
هدف اصلی رسیدن به قله نیست، باید از لحظات ناب، در طول مسیر لذت برد