عصر یخبندان...

ما در عصر احتمال به سر می‌بریم

در عصر شک و شاید

در عصر پیش‌بینی وضع هوا

از هر طرف که باد بیاید...

در عصر قاطعیت تردید

عصر جدید

عصری که هیچ اصلی، جز اصل احتمال یقینی نیست

اما من بی نام تو حتی یک لحظه احتمال ندارم

چشمان تو عین‌الیقین من

و قطعیت نگاه تو دین من است

من از تو ناگزیرم

من بی نام ناگزیر تو می‌میرم...