مدیر رسانه های اینترنتی ، نویسنده و فعال در حوزه امنیت وب سایت