یک عدد #محتواپرور که مدیریت پروریدن محتوای خودش و تیمش را به عهده دارد.