۱۵ قانونی که هر طراح UX باید بداند (قسمت اول)

۱۵ قانونی که هر طراح UX باید بداند (قسمت اول)
در این سلسله مقالات تجربه کاربری را به صورت خلاصه وتیتروار بخوانید...