چرا ؟؟

یکی رو میشناسم سر کلاس همچی رو یاد میگرفت حفظ کردن یه کتاب براش یک ساع...