اوتیسمی

اوتیسمی
رنگ پوست من سبزه است. اگر چیزیه که باید نگرانش باشم، فک کنم پس یه اوتی...