دوست دارم تاثیر گذار باشم، عاشق ساختن و بهتر کردن محصول یا فرایند های مختلف هستم | INFP