اجرا مهمترین چیزه، البته تاریخ مهمتره! - مدیر اجرایی در ملک‌رادار