خواص گردو٬ غذای مغز

خواص گردو٬ غذای مغز
گردوگردو را به نام "غذای مغز" نیز می شناسند و این فقط به خاطر شباهت آن...