تفکر انتقادی داشته باشیم

تفکر انتقادی داشته باشیم
تفکر انتقادی داشته باشیم

امروز داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که تفکر انتقادی یعنی چه و یکباره یاد پیامی افتادم که همان روزهای اول سال نو در تلگرام برایم آمد. نوشته اگر سنت را با سال تولدت جمع بزنی می‌شود ۱۳۹۷ و این اتفاق نادر هر پانصد سال یکبار می‌افتد.

احتمالا یک نفر به قصد شوخی این مطلب را به دوستش گفته است، او هم بعد از چندبار جمع زدن با خودش گفته عجب چیز باحالی و همین مطلب را در کانال تلگرامی که مدیرش بوده منتشر کرده، دست برقضا دوستم من هم عضو این کانال بوده این مطلب را خوانده و بعد از اینکه آن را امتحان کرده و به نتیجه رسیده کلی ذوق مرگ شده و سریع این مطلب را برای من فرستاده تا من هم از این اتفاق نادر که هر پانصد سال یکبار می‌افتاد لذت ببرم و این پیام را به دیگران هم برسانم و به تعبیری پیک شادی بشوم. حال اگر در این بین یک نفر تفکر انتقادی داشت، چه آن مدیر کانال تلگرامی چه آن دوست من این پیام هیچ وقت بدست من نمی‌رسید. اگر آن‌ها جای اینکه سریع تحت تاثیر قرار بگیرند کمی فکر می‌کردند می‌فهمیدند که این اتفاق نه هر پانصد سال یکبار که هر سال می‌افتد.

فرض کنیم کسی سال ۱۳۸۰ به دنیا آمده است. این فرد در سال ۱۳۹۷ چند سال دارد؟ ۱۷ = ۱۳۸۰ - ۱۳۹۷

پس عجیب نیست اگر ۱۷ + ۱۳۸۰ بشود ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۸ این فرد ۱۸ سال دارد و ۱۸ + ۱۳۸۰ می‌شود ...

تفکر انتقادی یعنی اینکه قبل از اینکه تحت تاثیر احساسات مطلبی را باور کنیم یا بازنشر دهیم یک نفس عمیق بکشیم و با عقل و منطق خودمان یکبار صحت آن مطلب را بسنجیم.