کارشناس فناوری اطلاعات، فعال فرهنگی و اجتماعی، استاد دانشگاه