مدرس، طراح و توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری. وب نگار