وقفه هجدهم : در ستایش بهار

Sandro Botticelli, La Primavera, c. 1482, tempera on woodکلمه Primaver...