آب درکوزه وما تشنه لبان

دلایل فقر وتورم ومشکلات معیشتی بی پایان و رو به فزونی مردم ایران چیست...