زندگی بیش از اندازه کوتاه است که کینه های بلندمدت داشته باشی. "" ایلان ماسک ""