برای من و تو همیشه وقت ملاقات است...

وقتی به آرامی گونه‌های مرا نوازش می‌کنی تا از خواب برخیزم

یا خورشید را مامور گرم کردنم می‌کنی

یا دستم را می‌گیری و از خیابان ردم می‌کنی

یا همان جا که آرام در گوشم زمزمه می‌کنی که حالا این را بگو بعد آن را

وقتی که از دو طرف دستانت را اطرافم می‌گیری انگار که می‌خواهی در آغوشم بگیری

معنای واقعی «هوای کسی را داشتن» را می‌فهمم

معنای همیشگی بودنت را

معنای وفاداری‌ات

و معنای حقیقی‌ عشق را...


برای من و تو همیشه وقت ملاقات است...