منابع انسانی چابک (Agile HR)

تیمهای منابع انسانی هم مثل دیگر تیمهای یک کسب و کار پروژه های پیچیده متعددی را مدیریت می کنند و به مشتریان داخلی و خارجی مختلف زیادی خدمات ارایه می دهند. از سال 2012 «منابع انسانی چابک» (Agile HR) با هدف توانمندسازی نیروهای حرفه ای HR برای مدیریت نوسانات، بالابردن انعطاف پذیری، و قدرت بخشیدن به سازمان از طریق بکار بردن متدهای چابک در پروسه های مدیریت استعدادها، یکی از بروزترین ترندهای منابع انسانی در کل دنیا است.

منابع انسانی چابک:

• شیوه ای است برای انجام کار و سازماندهی عملکردهای HR که پاسخگویی و سازگاری با فعالیتها و ساختارها را تسهیل می کند.

• این شیوه منجر به ایجاد انعطاف و انطباق نیازهای نوسانی نیروها می شود و

• روشی است که از طریق آن فرایندها و عملکرد HR از یک سازمان چابک حمایت می کند تا سازگارتر و منعطف تر باشد.

به کمک متدهای چابک در منابع انسانی، مدلهای سنتی کنترل گر به فرایندهای سریع و پاسخگو و مشتری محور تغییر جهت می دهند.