باید گذاشت در کوزه آبش را خورد

باید گذاشت در کوزه آبش را خورد
مي خوام از تجربه استفاده ام از اپليكيشن هاي خدماتي مثل #استادکار و #آچ...