کارآفرین بیست ساله ! یک دروغ بزرگ !

کارآفرین بیست ساله ! یک دروغ بزرگ !
یکی از چالش های پیش روی توسعه اکوسیستم استارتاپی ایران، تغییر نگرش جوا...