بریف ؛ چرا و چه‌جوری؟

بریف ؛ چرا و چه‌جوری؟
تا به حال پیش اومده وارد یه هایپرمارکت بشین و بخواین برای مادرتون خرید...