تا باشه از این سقوطا!

تا باشه از این سقوطا!
تجربه کار توی دیوار