نویسندهٔ تجربهٔ کاربر در دیوار، تصویرساز و بلندپروازِ کوتاه‌پر.