توروخدا یکم مهربون‌تر?

توروخدا یکم مهربون‌تر?
یادمه کلاس شیشم که بودم، یه روز زنگ آخر گوشه حیاط خلوت یه صدای ضعیفی ب...