گوش دادن به راک و متال، بدون سردرد!

گوش دادن به راک و متال، بدون سردرد!
بسیاری با شنیدن نخستین کوبه‌های کوبنده‌ی این موسیقی، گرفتارِ آن خیزابه...