مهارت کمک گرفتن از دیگران

مهم نیست چقدر باهوش هستی، مهم نیست چقدر تند و تیز هستی یا موضوع این نیست که چقدر پوست کلفتی. دنیا بیش از آن که ما فکر میکنیم سخت و طاقت‌فرساست. بار زندگی بیشتر از آن چیزی است که ما بخواهیم همه آن را تنهایی به دوش بکشیم.

اگر فکر می‌کنی مهار زندگی از دستت خارج شده یا یک جای کار می‌لنگد، از دیگران کمک بگیر. این یکی از ارزشمند‌ترین مهارت‌های زندگی انسانی ماست که بدانیم از چه کسی کمک بگیریم یا پیشنهاد کمک چه کسی را بپذیریم. ما نیاز داریم یاد بگیریم از هم حمایت کنیم! این یک مهارت حیاتی زندگی است که با تمرین بدست می‌آید.

همیشه دوربرمان افرادی هستند که می‌خواهند کمک کنند، اما تا از آن‌ها نخواهیم کاری نمی‌کنند. چون در حالت عادی فکر می‌کنند زندگی تحت کنترل ماست و نیازی به مداخله نیست. لحظه ای که می‌گویی «من گیج شده‌ام؛ من دیگه تحملش رو ندارم؛ من گیر افتاده‌ام. من نمی‌دانم باید چکار کنم! من ترسیدم؛ من نمی‌تونم از پسش بربیام!» می‌بینی افرادی دوست‌مان دارند به کمک‌مان می‌شتابند. اما این تنها لحظه ای اتفاق می افتد که تو قبلا از آنها حمایت کرده باشی!