الکی یک وجب از سرودم ماهی‌ت نزن: قوانین محیط در خصوص دادن و گرفتن توجه

الکی یک وجب از سرودم ماهی‌ت نزن: قوانین محیط در خصوص دادن و گرفتن توجه
ذهن ما پر است از قوانینی که خواسته یا ناخواسته در آن نشسته است. این ال...