از کودکی باید همدلی را یاد گرفت!

از کودکی باید همدلی را یاد گرفت!
من خجالت می‌کشم چیزهایی را به شما بگویم اما این دلیل نمی‌شود که بعضی ا...